Barcelona Tribute Festival

Termes i condicions

Els termes i condicions que a continuació s’indiquen regulen l’accés i l’ús de www.barcelonatributefestival.com, titularitat de la societat FESTIVAL ENTERTAINMENT, S.L. el domicili social es troba a la Pl I MARGALL 22 ESC. IZ, PLANTA EN, PORTA 2, 08025 BARCELONA i el seu CIF és B67159715.

Correu electrònic de contacte contact@barcelonatributefestival.com

1. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1. Les presents Condicions Generals ( “Condicions Generals”) regulen l’accés, navegació i ús dels llocs Web sota el domini “barcelonatributefestival.com” (el “Lloc Web”), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent des d’ara per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

1.2. S’entendrà que l’accés o la simple utilització del Lloc Web per part de l’Usuari implica l’adhesió d’aquest a les condicions generals que FESTIVAL tingui publicades en cada moment en què accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals.

En aquest sentit, s’entendrà per “Usuari” a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

1.3. Les presents Condicions Generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús del Lloc Web, però independentment de les mateixes, EL FESTIVAL podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i / o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través de l’el lloc Web. Així mateix, a través del Lloc Web, EL FESTIVAL podrà habilitar a terceres entitats per a que publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, EL FESTIVAL no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d’aquests serveis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable dels mateixos.

1.4. Abans d’utilitzar i / o contractar aquests serveis específics prestats per EL FESTIVAL, l’Usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades, si escau, a aquest efecte per EL FESTIVAL. La utilització i / o la contractació d’aquests serveis específics, implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per EL FESTIVAL en el moment en què es produeixi aquesta utilització i / o contractació.

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

2.1. EL FESTIVAL és titular dels tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’el Lloc Web i és també titular o té la corresponent llicència sobre els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge sobre dels continguts disponibles a través d’aquest.

2.2. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part d’EL FESTIVAL.

2.3. En conseqüència, no està permès suprimir, eludir o manipular l’avís de drets d’autor ( “copyright”) i qualsevol altra dada d’identificació dels drets de EL FESTIVAL o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció , les empremtes digitals o qualsevol mecanisme d’informació i / o d’identificació que es pogués contenir en els continguts.

2.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització expressa i per escrit d’eL FESTIVAL o, si escau, de l’titular dels drets a què correspongui.

3. ACCÉS

L’accés a l’el Lloc Web per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït, no obstant això, EL FESTIVAL es reserva conforme a la legislació vigent el dret a limitar l’accés a determinades àrees de la pàgina web, així mateix, alguns dels serveis i continguts oferts per eL FESTIVAL o tercers a través de l’el Lloc Web poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia de el servei o producte i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les corresponents Condicions Particulars, en aquest cas es posaran a la seva disposició de forma clara.

4. UTILITZACIÓ DE LA WEB

4.1. Els continguts inclosos en el Lloc Web es faciliten únicament a consumidors o usuaris finals. Qualsevol ús comercial no autoritzat dels mateixos, o la seva revenda, queden prohibits, llevat que es compti amb la prèvia autorització escrita d’EL FESTIVAL.

4.2. Si per a la utilització i / o contractació d’un servei en el Lloc Web, l’Usuari ha de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència de l’registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent ia mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis.

En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que li siguin subministrades per EL FESTIVAL, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

4.3. En virtut de l’anterior, és obligació de l’Usuari notificar de forma immediata als gestors de l’el Lloc Web prop de qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, EL FESTIVAL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

4.4. L’accés, navegació i ús de l’el Lloc Web és responsabilitat de l’Usuari, de manera que l’Usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per EL FESTIVAL o per personal autoritzat d’EL FESTIVAL relativa a l’ús del Lloc Web i de seus continguts.

4.5. L’Usuari s’obliga a usar els continguts i serveis del web www.elfestival.cool de conformitat amb la Llei i amb les presents condicions general ia no realitzar actuacions que infringeixin els drets d’EL FESTIVAL o que puguin atemptar contra la moral, els bons costums o l’ordre públic.

Per tant, a títol enunciatiu però no limitatiu, s’entén prohibit l’ús de la pàgina web amb els següents fins:

Realitzar actes contraris als drets de Propietat Intel·lectual i / o propietat industrial d’EL FESTIVAL o dels seus legítims titulars.

Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, contraris als drets humans i fer apologia de l’terrorisme.

Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades programes o documents electrònics d’EL FESTIVAL o de tercers. Aquests actes poden constituir un delicte de danys, previst a l’article 264.2 de el Codi Penal espanyol.

Obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris a el servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL FESTIVAL presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets.

Emprar els continguts i la informació de qualsevol classe obtinguda a través del portal per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que FESTIVAL pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes en les condicions generals o en la Llei respecte de l’ús de l’portal.

5. DADES DE CARÀCTER PERSONAL

5.1. consentiment

5.1.1. Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i / o serveis que s’hi incorporen en el Lloc Web, EL FESTIVAL podrà sol·licitar als Usuaris l’emplenament de certs formularis de registre que impliquen necessàriament el subministrament de certes dades de caràcter personal. EL FESTIVAL tractarà aquestes dades d’acord amb les finalitats i sota les condicions que en cada supòsit s’exposen segons l’expressament establert en la política de protecció de dades d’EL FESTIVAL.

5.1.2. A l’completar i enviar qualsevol formulari incorporat en el Lloc Web, l’Usuari consenteix i autoritza expressament que FESTIVAL reculli, tracti o cedeixi, segons sigui el cas, les dades de caràcter personal que se li sol·liciten de conformitat amb les finalitats i sota els termes i condicions establerts en la política de protecció de dades d’EL FESTIVAL.

5.2. MESURES DE SEGURETAT

5.2.1. EL FESTIVAL ha adoptat i adoptarà totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d’obligació, de conformitat amb el que estableix l’legislació vigent e els estàndards de qualitat existents en el sector, per tal de garantir a el màxim la seguretat i confidencialitat de les comunicacions.

5.2.2. EL FESTIVAL garanteix que existeixen controls per prevenir l’obertura de bretxes en la seguretat o altres conseqüències negatives, i adoptar les mesures organitzatives i els procediments tècnics més adequats per tal de minimitzar aquests riscos.

5.2.3. No obstant l’anterior, l’Usuari reconeix i accepta que (i) les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables, (ii) les xarxes utilitzades a Internet no són segures i (iii) qualsevol comunicació enviada per aquest mitjà pot ser interceptada o modificada per persones no autoritzades.

6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En el cas que l’usuari envia informació de qualsevol tipus a el Lloc Web, el mateix declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial, o qualsevol altre dret de tercer, que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers.

6.2. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne a EL FESTIVAL per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

6.3. Per l’accés i ús de l’Sito web el usurari cedeix a EL FESTIVAL en exclusiva i per tot el temps màxim que estableixin les lleis nacionals i / o internacionals qualsevol dret d’explotació de propietat intel·lectual o industrial que l’usuari pogués ostentar sobre les comunicacions que realitzi a través del Lloc Web o FESTIVAL.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

EL FESTIVAL no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (Ii) l’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer; (Iii) l’absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (Iv) la invulnerabilitat del Lloc Web i / o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adoptin en el mateix; (V) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; (Vi) els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes e instruccions que FESTIVAL estableix en el Lloc Web a través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

No obstant això, EL FESTIVAL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

8. ENLLAÇOS

8.1. Enllaços a altres pàgines web:

8.1.1. En el Lloc Web, l’Usuari podrà trobar enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners, etc., els quals són gestionats per tercers. EL FESTIVAL no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als que s’estableixen enllaços des del Lloc Web. En conseqüència, EL FESTIVAL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual s’estableix un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació , arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.1.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre FESTIVAL i el responsable del lloc web aliè.

8.2. Enllaços a altres llocs web amb destinació a el Lloc Web:

8.2.1. Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació a el Lloc Web haurà d’atenir a les següents estipulacions:

L’enllaç només es dirigirà a la Pàgina Principal o Home del Lloc Web, dirigeixen cap cas estaran permesos els deep-links.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia adreça URL d’EL FESTIVAL www.barcelonatributefestival.com i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la Pàgina Principal del Lloc web. En cap cas, llevat que FESTIVAL ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de qualsevol manera, el Lloc Web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre de qualsevol de les pàgines del Lloc Web.

A la pàgina que estableix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que FESTIVAL ha autoritzat aquest enllaç, llevat que FESTIVAL ho hagi fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç des de la seva pàgina a la Web correctament desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu d’EL FESTIVAL i / o del Lloc Web , haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit.

EL FESTIVAL no autoritza l’establiment d’un enllaç a el Lloc Web des d’aquelles pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

8.2.2. EL FESTIVAL no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços a destinació a el Lloc Web. EL FESTIVAL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la Web que estableix aquest enllaç amb destinació a el Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.3. Serveis prestats per tercers a través del Lloc Web:

8.3.1. EL FESTIVAL no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels serveis prestats per tercers a través d’aquesta pàgina o sobre els que FESTIVAL únicament actuï com a mer llera publicitari.

8.3.2. EL FESTIVAL no serà responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa causats pels serveis prestats per tercers per mitjà d’aquesta pàgina, i en particular, a títol merament enunciatiu, els causats per: (i) l’incompliment de la llei, la moral o l’ordre públic; (Ii) la incorporació de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxiu o programa que pugui danyar, interrompre o impedir el normal funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions; (Iii) la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe. (Iv) la realització d’actes que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixin competència deslleial, (V) la falta de veracitat, exactitud, qualitat, pertinència i / o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles; (Vi) la infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge de les persones o, en general, qualsevol tipus de drets de tercers; (Vii) la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades, o els vicis i defectes que poguessin generar-se en la relació tercers; i (viii) l’incompliment, retard en el compliment, compliment defectuós o finalització per qualsevol causa de les obligacions contretes per tercers i contractes realitzats amb tercers.

9. DURADA I MODIFICACIÓ

9.1. EL FESTIVAL podrà modificar els termes i condicions aquí establerts, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions generals o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als Usuaris.

9.2. La vigència temporal d’aquestes condicions generals coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, EL FESTIVAL podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions Generals.

10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes condicions generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

10.3. En el cas que qualsevol disposició o disposicions d’aquestes condicions generals fos (n) considerada (s) nul (s) o inaplicable (s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les condicions generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis d’EL FESTIVAL.

10.4. El no exercici o execució per part d’EL FESTIVAL de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establertes entre FESTIVAL i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre a un fur, EL FESTIVAL i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​Espanya.

12. DEVOLUCIONS

12.1. Només es retornarà els diners si l’esdeveniment es cancel·la o si hi ha un error per part de la plataforma de compra d’entrades. Si sorgeix alguna incidència en el moment de la compra, contactar amb el promotor.
12.2. Les raons següents NO són ​​suficients per reclamar una devolució de diners:
– Pluja o males condicions climàtiques.
– No poder atendre l’esdeveniment.
– Canvis en la programació de l’esdeveniment.
– Error comès pel comprador en el procés de compra d’una o més entrades.
– Entrades duplicades, perdudes o robades.
– Ser expulsat / a o rebutjat / a l’entrada per no respectar les regles.

13. REVENDA D’ENTRADA

13.1. Després experiències anteriors amb entrades duplicades i no oficials, no permetem la revenda d’entrada.

13.2. Totes les entrades requerien que el comprador original i el seu DNI estiguin presents en el control, qualsevol entrada comprada d’una tervera part no aprovada no permetrà l’accés.

14. DRETS D’ADMISSIÓ

14.1. Els drets d’admissió estan determinats pel lloc de l’esdeveniment i el promotor. Es podrà rebutjar l’entrada o expulsar aquelles persones que no respectin les regles.